Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest LASERMET Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie, ul. Tysiąclecia 14,
38-400 Krosno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000450814, NIP: 684-263-59-95, o kapitale zakładowym 5.000 zł.

W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami:

– telefonicznie:+48 505 850 930
– przez e-mail: biuro@laser-met.eu
– listownie: 38-400 Krosno ul. Tysiąclecia 14

 

  • Podstawa prawna:

Cel przetwarzania danych –  Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie Państwa zgody, ewentualnie, w przypadku zaistnienia przestanek określonych w przepisach prawa, na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Podstawowym celem, w jakim będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe jest należyte wypełnianie warunków zawartych z Państwem umów. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych może być również realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, np. ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić wykonanie zawartej umowy.

 

  • Kategorie przetwarzanych danych:

 Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych:

– dane identyfikacyjne,
– dane kontaktowe.

 

  • Udostępnianie danych innym podmiotom:

Państwa dane osobowe będziemy udostępniać podmiotom należącym do następujących kategorii:

– właściwym organom państwowym jeżeli taki obowiązek będzie wynikał
z wiążących nas przepisów prawa,

– podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi (np. obsługę prawą lub informatyczną) — tylko jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania usługi i wyłącznie na podstawie zawartej z tymi podmiotami umowy o przekazanie danych osobowych.

– Państwa danych osobowych nie będziemy przekazywać do państw trzecich. Nie będziemy również profilować Państwa danych osobowych.

 

  • Czas przetwarzania danych

Państwa dane będziemy przetwarzać nie dłużej, niż przez czas niezbędny do wykonania całkowitego rozliczenia zawartych z Państwem umów lub do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń wynikających z takich umów.

 

  • Prawa związane z przetwarzaniem danych:

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

1. prawo dostępu do Państwa danych i otrzymania ich kopii,
2. prawo sprostowania (poprawiania) danych,
3. prawo do usunięcia danych,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych ustalonych z Państwem działań,
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególne sytuacje,
6. prawo do przenoszenia danych –  mają Państwo prawo otrzymać od nas dane osobowe dotyczące Państwa, mogą tez Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważają Państwo, ze przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych – w każdym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofniecie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonaliśmy przed cofnięciem zgody.

Lasermet Sp. z o.o.
Ul. Tysiąclecia 14
38-400 Krosno

0 WooCommerce Floating Cart

Koszyk jest pusty...